.

DISCLAINER

Ondanks grote zorgvuldigheid kan informatie op dezesite / CD-Rom op een zeker moment verouderd of anderszins onjuist zijn. CRIP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u er enige actie op baseert.
Bepaalde verwijzingen op deze site / CD-Rom voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover CRIP geen controle heeft. Ook hiervoor draagt CRIP geen verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van deze site / CD-Rom verklaart u dat u CRIP en diens medewerkers niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade samenhangend met deze site / CD-Rom. Alle rechten zijn voorbehouden. U kunt ons helpen eventuele fouten of aanvullingen te corrigeren door een e-mail te sturen naar info@crip.be met uw bevindingen.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van CRIP.